Βοϊδομάτης ποταμός

Χώρα: Ελλάδα (EL)

Ερευνητικό πρόγραμμα: FlowTech

Φορέας Υποδοχής: Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ.) του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.)

Χρηματοδότηση: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

Διάρκεια: 2021 μέχρι 2024

Δράση: Εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής για την ανάπτυξη οικο-υδροδυναμικών μοντέλων με χρήση υποβρύχιων βίντεο για αναγνώριση ειδών και στερεοσκοπικής ανάλυσης για την εκτίμηση μεγεθών ιχθυοπανίδας και υδραυλικών παραμέτρων σε επίπεδο ενδιαιτήματος

Έκταση περιοχής μελέτης: Τμήμα ποταμού μήκους6 χλμ.

Τοποθεσία: Βοϊδομάτηςποταμός εντός του Φαραγγιού του Βίκου

Αξία της δράσης: Μετρήσεις δεδομένων ενδιαιτημάτων ιχθυοπανίδας μέσω βίντεο και στερεοσκοπικής ανάλυσης και σύγκρισή τους με κλασσικές τεχνικές (παρατήρηση με μάσκα, ηλεκτραλιεία). Με αυτή την προσέγγιση είναι εφικτή η συλλογή δεδομένων σε θέσεις όπου καταγράφονται οι οργανισμοί ενδείκτες ενώ παράλληλα γίνεται αποθήκευση των δεδομένων για μελλοντικές έρευνες. Ο Βοϊδομάτης, βρίσκεται εντός του Εθνικού Πάρκου Βίκου-Αώου και του οικολογικού δικτύου Natura 2000 (GR2130009), θεωρείται ότι έχει βέλτιστες οικολογικές συνθήκες και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την περιοχή μελέτης μπορούν να θεωρηθούν ως συνθήκες αναφοράς.

Εμπλεκόμενα μέρη/φορείς: περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες, περιφερειακές και τοπικές αρχές, φορείς διαχείρισης περιβάλλοντος, οργανώσεις και άτομα που εμπλέκονται με τον οικοτουρισμό

Σχετικοί τομείς: υδατικοί πόροι, διοικητικός σχεδιασμός, έρευνα, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής

Εφαρμοζόμενες καινοτομίες: Χρήση ενός ζεύγους καμερών υψηλής ανάλυσης για

  • Υποβρύχια βιντεοσκόπηση
  • Εφαρμογή μεθόδου στερεοσκοπίας για την ακριβή μέτρηση του μήκους των καταγεγραμμένων ψαριών
  • Εφαρμογή μεθόδου στερεοσκοπίας για την εκτίμηση της ταχύτητας και του βάθους ροής