Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών

Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών

μέσω ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων με στόχο τη εξάλειψη των επιπτώσεων που σχετίζονται με τροποποιήσεις του φυσικού καθεστώτος ροής

Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών
Η ιχθυοπανίδα, καλός ενδείκτης υδρομορφολογικών πιέσεων,

Η ιχθυοπανίδα, καλός ενδείκτης υδρομορφολογικών πιέσεων,

θεωρείται ως ένα από τα Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία Αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Η ιχθυοπανίδα, καλός ενδείκτης υδρομορφολογικών πιέσεων,
Υδρομορφολογικές πιέσεις

Υδρομορφολογικές πιέσεις

τροποποιούν το φυσικό καθεστώς ροής, ενώ συνδέονται με επιπτώσεις τόσο στις φυσικές όσο και στις χημικές διεργασίες των ποταμών.

Υδρομορφολογικές πιέσεις
Εκτίμηση οικολογικών παροχών

Εκτίμηση οικολογικών παροχών

με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και ηχητικού εξοπλισμού λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες ιχθυοπανίδας

Εκτίμηση οικολογικών παροχών
previous arrow
next arrow

Σύνοψη Ερευνητικού Έργου Flowtech

Εκτίμηση οικολογικών παροχών με χρήση μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων και ηχητικού εξοπλισμού λαμβάνοντας υπόψη ανάγκες ιχθυοπανίδας

εργασίες πεδίου για το έργο flowtech

Το περιβαλλοντικό καθεστώς ροής αφορά την ποσότητα του νερού που απαιτείται για τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων των εσωτερικών υδάτων και των υδάτων εκβολικών περιοχών, καθώς και των κοινωνιών που στηρίζονται σε αυτά.

Όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός περιβαλλοντικού καθεστώτος ροής (πλημμύρες, μεσαίες και χαμηλές παροχές) είναι σημαντικά και επηρεάζουν τα οικοσυστήματα.

Με τόσες ανταγωνιστικές χρήσεις του νερού, δημιουργείται έντονα η ανάγκη ανάπτυξης διαχειριστικών σχεδίων με στόχο τη βιωσιμότητα και τη διασφάλιση μέτρων προστασίας από ανεξέλεγκτες τροποποιήσεις.

Στόχοι

Πρόοδος αναμένεται να υπάρξει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με την τροποποίηση του φυσικού καθεστώτος ροής των ποταμών.

Επίσης αναμένεται βελτίωση της συνέργειας μεταξύ των άμεσα ενδιαφερόμενων (διαχειριστές  υδάτων, μηχανικούς που σχεδιάζουν σχετικά έργα, υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, Περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, φοιτητές κτλ) και επίτευξη διεπιστημονικότητας μέσα από τη συνεργασία των μελών κατά τη διάρκεια του προγράμματος, αλλά και από την απήχηση των αποτελεσμάτων του έργου.  

Χρηματοδότηση

Το ερευνητικό έργο υποστηρίχθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου:454)