Φωτογραφίες από έρευνες πεδίου.

Προτεραιότητα του έργου η εκτίμηση ποσοτήτων νερού με γνώμονα το περιβάλλον. Βόρεια Ελλάδα – Οκτώβριος / 2021

Φορέας Υποδοχής: Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε

Το ερευνητικό έργο υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/τριών» (Αριθμός Έργου:454).