Η ιχθυοπανίδα, καλός ενδείκτης υδρομορφολογικών πιέσεων,

  • Slider-Gr

θεωρείται ως ένα από τα Βιολογικά Ποιοτικά Στοιχεία Αξιολόγησης τα οποία χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ